Kalkcyanamide Perlka | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
PERLKA® voor een gezonde bodem en gezonde planten
PERLKA® ons zwarte goud

Kalkcyanamide Perlka

Kalkcyanamide - kalkstikstof meer dan een ongewone specialiteit onder de meststoffen. Niet alleen levert kalkcyanamide stikstof en kalk. Op de volgende bladzijden kunt U lezen hoe men kalkcyanamide op de juiste manier kan toepassen, om de voordelen doelgericht te benutten.

 

Kalkcyanamide – een specialiteit in de moderne plantenteelt

Kalkcyanamide is een milieuvriendelijke meststof met meervoudige werking, en behoort tot de in de EG toegelaten meststoffen.

Op grond van zijn bijzondere samenstelling verzorgt kalkcyanamide de planten op ideale wijze met stikstof en levert de bodem de zo waardevolle kalk.

Algemene Gebruiksaanwijzingen

Kalkcyanamide is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt een verhoogde aandacht bij het gebruik.

Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men volgende richtlijnen in acht nemen:

Wachttijd:

Wordt kalkcyanamide vóór het zaaien of planten uitgestrooid, dan moet met het zaaien of planten gewacht worden, tot de werkstof vrije cyanamide in ureum of ammonium is omgezet. De omzetting vindt alleen onder vochtige omstandigheden plaats. Oppervlakkige inwerking in de bodemkruim zal de omzetting versnellen.

Vuistregel voor de wachttijd: 2 - 3 dagen pro 100 kg/ha

Dit betekent bvb. bij 400 kg/ha PERLKA® is een wachttijd van ca. 8 - 12 dagen noodzakelijk. In geval van twijfel een test met veldkers uitvoeren!
 

Kopbemesting:

Bij bepaalde culturen is ook een over- of kopbemesting mogelijk. Het moment van toepassing hangt daarbij af van het groei- of ontwikkelingsstadium van de planten en is van cultuur tot cultuur verschillend. Preciezere gegevens kan men vinden bij de cultuurspecifieke gebruiksaanbevelingen.
 

Algemeen:

Tijdens een situatie van stress voor de planten geen kalkcyanamide op het gewas strooien. Voor een kopbemesting in principe alleen PERLKA® gebruiken. Bij de toepassing moeten de cultuurplanten droog zijn en de bodem vochtig zodat de meststof zich kan omzetten.

 

Uitstrooien:

Gelijkmatig uitstrooien van de meststof is de waarborg voor een goede werking. PERLKA® (= gekorrelde kalkcyanamide) kan met alle gebruikelijke meststofstrooiers uitgestrooid worden. Daarbij zijn volgens het Amazone-proefrapport afhankelijk van het type meststrooier werkbreedten van 10-28 m mogelijk. Bij pendel- of centrifugestrooiers moet men echter een stofscherm aanbrengen.
 

Veiligheidsafstand:

Let er op dat naburige culturen, die zich in een gevoelig ontwikkelingsstadium bevinden, bij het uitstrooien niet benadeeld worden. Waterwinningsgebieden: Kalkcyanamide kan in waterwinningsgebieden toegepast worden. Daarbij moet de N-dosis aan de plantenbehoeften aangepast worden en moet men de bestaande voorschriften voor de stikstofbemesting respecteren.
 

De dosis aan kalkcyanamide is, zoals voor iedere stikstofmeststof, afhankelijk van de stikstofbehoeften van de planten en de stikstofvoorraad in de bodem.

Wij verzoeken U bij het gebruik van kalkcyanamide de veiligheidsvoorschriften na te leven.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Ir. Wim Pacolet