Het Product

Perlka Kugeln liegen auf einer weißen Platte

Fabricatie

Kalkcyanamide – een specialiteit in de moderne plantenteelt

Kalkcyanamide is een milieuvriendelijke meststof met meervoudige werking, en behoort tot de in de EG toegelaten meststoffen.

Op grond van zijn bijzondere samenstelling verzorgt kalkcyanamide de planten op ideale wijze met stikstof en levert de bodem de zo waardevolle kalk.

De fabricatie van kalkcyanamide

Kalksteen, steenkool en luchtstikstof zijn de natuurlijke grondstoffen waaruit kalkcyanamide geproduceerd wordt. Voortdurende investeringen en permanente verbeteringen aan het productieproces waarborgen een moderne, rationele en milieuvriendelijke productie van dezespeciale meststof.

Herstellungsbaum Kalkcyanamide

De fabricatie van kalkcyanamide gebeurt in drie fasen:

1. Fase: De productie van brandkalk

Kalksteen (CaCO3), dat van natuurlijke afkomst is wordt in met cokes of aardolie gestookte ovens tot brandkalk omgezet. 

 

 

2. Fase: De productie van carbide

De bekomen brandkalk wordt te samen met cokes en antraciet, die de koolstof leveren, in de carbidoven gebracht. Hier ontstaat bij een temperatuur van meer dan 2.000°C, die door elektrische energie bekomen wordt, het calciumcarbid. Het afgekoelde en gestolde carbide wordt voor de volgende productiefase klein gemalen. De koolstofmonoxyde die tijdens deze productiefase ontstaat wordt opgevangen en dient als grondstof voor verdere chemische reacties.

 

 

3. Fase: De productie van calciumcyanamide

In de laatste synthesefase wordt stikstofgas over fijn gemalen, ongeveer 1.100°C heet calciumcarbid geleid. Daarbij wordt de stikstof chemisch gebonden (= azotering) en er ontstaat calciumcyanamide, bekent onder de naam kalkstikstof of kalkcyanamide. De bij deze reactie gevormde koolstof geeft aan de kalkcyanamide zijn zwarte kleur. Het noodzakelijke stikstofgas wordt in de eigen luchtontbindingsinstallatie volgens het LINDE-procede gewonnen.

 

 

De daarbij in de azoteeroven gevormde zogenaamde technische kalkcyanamide wordt voor de inzet in land- en tuinbouw verder verwerkt. PERLKA® (= gekorrelde kalkcyanamide) wordt door hydratatie en granulatie bekomen en vervolgens gezeefd tot de gedefinieerde korrelgrootte.

Perlka Productive Van Brandkalk
Productie van brandkalk
Perlka Produktion Reaktionsgleichung Carbid
Productie van carbide
Perlka Reaktionsgleichung Calciumcyanamide
Productie van calciumcyanamide

Soorten

Beschrijving van de soorten kalkcyanamide

Kalkcyanamide is een toegelaten EG-meststof en wordt in alle landen van de EU gebruikt.

Chemische eigenschappen PERLKA®
Totaal stikstof 19,8%
Nitraatstikstof 1,8% 
Cyanamidestikstof > 15%
Kalkgehalte (CaO)* > 50%
Fysische eigenschappen  
Vorkommen grijs-zwart granulaat
Dichtheid 1000 kg/m³
Korrelgroote  
Verpakking  
PE zak, op paletten 25 en 50 kg
big bag 600 kg
los los
kleinverpakking 5 en 10 kg

*basisch werkzame bestanddelen in kalkcyanamide, berekend als CaO.

Kwaliteit

Zekere productiekwaliteit

Kwaliteit wordt bij de productie van kalkcyanamide met grote letters geschreven. Zij begint reeds bij de keuze van de natuurlijke grondstoffen. Alleen materiaal met een minimum zuiverheidsgraad wordt in de productie gebruikt. Tot de productiekwaliteit behoort natuurlijk ook een milieuvriendelijke productie. Met dit doel werd en wordt het productieproces van kalkcyanamide voortdurend verder ontwikkeld. Opzet is, waardevolle resources en energie te sparen alsmede afval en uitlaatgassen te beperken. Zo kon bvb. de ammoniak-emissie van de PERLKA®-productie van 1989 tot 1998 met 80% verminderd worden.

Mengbaarheit

PERLKA® als mengingspartner
 

Een doelgericht mengen van meststoffen waarborgt, dat de voor een evenwichtige plantenvoeding noodzakelijke voedingsstoffen in een arbeidsgang kunnen uitgebracht worden.

Ook PERLKA® kan als mengingscomponent gebruikt worden. Hierbij moet men toch de volgende punten in acht nemen:

Ook PERLKA® kan als mengingscomponent gebruikt worden. Hierbij moet men toch de volgende punten in acht nemen:

 • Mengsels met ammoniumhoudende meststoffen kunnen niet gemaakt worden, daar door het kalkgehalte van PERLKA®, stikstof onder de vorm van ammoniak uit het mengsel wordt vrijgezet.
 • Wanneer men meststoffen met wateroplosbare fosfaten als mengpartners inzet, kan het mengsel niet voor lange tijd gestockeerd worden, daar anders de wateroplosbare fosfaten langzaam in niet oplosbare fosfaten omgezet worden.
 • Mengsels met hygroscopisch werkende meststoffen moeten zo snel mogelijk uitgestrooid worden om vorming van klonters te vermijden.
 • Om bij het uitstrooien van het mengsel een gelijkmatige verdeling te kunnen waarborgen moet men er op letten dat de korrelgrootte van de te mengen meststoffen ongeveer gelijk is.

 

In de volgende tabel is de mengbaarheid van PERLKA® met enkele uitgekozen minerale meststoffen weergegeven:

meststof mengbaarheid
ruwe fosfaten +
kaliumsulfaat +
patentkali +
thomaskali +
gekorrelde kali (KCI) +
   
kaïniet o
ureum o
Kalknitraat o
triple-superfosfaat, superphosphat o
gedeeltelijk ontsloten ruwe fosfaten o
DAP; MAP o
   
kalkammonsalpeter -
ammoniumsulfaat, ammonsulfaatsalpeter -

 

Legende:

+ mengbaar en stockeerbaar
o mengbaar, maar niet stockeerbaar
- niet mengbaar

Opslag

Richtlijnen voor de stockage

 • De opslagplaatsen zijn vóór de ontvangst van kalkcyanamide en PERLKA® en speciaal voor los product zorgvuldig te reinigen.
 • Kalkcyanamide moet men droog stockeren en tegen vochtigheid beschermen.
 • Niet samen stockeren met licht ontvlambare en brandbare stoffen.
 • Gescheiden opslag van ammoniumhoudende meststoffen, alsook van zure en basisch reagerende stoffen.
 • Kalkcyanamide mag enkel samen met ammonium- en ammoniumnitraathoudende meststoffen gestockeerd worden wanneer het er voldoende ver van gescheiden is

Voldoende scheiding betekent:

- minimum afstand van 2,50 m bij losse stockage.

- stockage van niet reagerende stoffen tussen de te scheiden producten.

- aangepaste scheidingswanden tussen de te scheiden stoffen.

- minimum afstand van 1 m wanneer kalkcyanamide en producten van Groep B en C verpakt zijn

 • Bij kalkcyanamide en PERLKA® los zijn er geen materiaalgebonden stockageproblemen, daar het product noch hout, beton, kunststof of staal aantast.
 • Bij stockage in laagbouw opslagplaatsen moet men letten op de gebruikelijke principes voor de stockering in vrac van minerale meststoffen (afdekken met PE-folie).
 • Stockage in torensilo's is zonder moeilijkheden mogelijk; brugvorming en samenklontering zijn bij het vermijden van vochtigheidstoevoer niet te verwachten.
 • Transport en tussenstockage in veldcontainers zijn probleemloos.

Veiligheid

Veiligheidsaanwijzingen
Gelieve bij de omgang met kalkcyanamide volgende veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen:

 • Mag niet in de handen van kinderen terecht komen!
 • 6 uur vóór, tijdens en tot 12 uur na arbeid met kalkcyanamide moet men het gebruik van alcohol vermijden!
 • Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.
 • Inademen van stof vermijden! Bij sterke stofontwikkeling stofmasker met partikelfilter EN 149 FFP2 gebruiken.
 • Contact met ogen en intensief huidcontact vermijden (aangepaste beschermkleding en beschermbril dragen)!
 • In het geval dat product in de ogen terecht komt, onverwijld met veel water meerdere minuten spoelen (geneesheer raadplegen).
 • Vermijden dat dieren kalkcyanamide eten.

 

In geval van een brand of een ontbinding vragen wij U zo vlug mogelijk contact op te nemen met onze fabriek in Trostberg Tel.: +49 8621 86-2776

Algemeen geldt dat de aanbevelingen van de veiligheidsfiche steeds moeten gevolgd worden! Deze kunt u bij ons aanvragen:

AlzChem AG

Postfach 12 62
83303 Trostberg

Telefoon: +49 8621 86-2967
Telefax: +49 8621 86-2446
E-Mail: perlka@alzchem.com

 

Aanbevelingen voor brandbeveiliging:

Kalkcyanamide en PERLKA® zijn noch zelfontvlammend noch brandverspreidend. Bij intensieve hitteinwerking kunnen er door ontbinding ammoniak en nitrosegassen vrijkomen. Bij brand van een opslagplaats of van een opslaggebouw speciale beschermkledij en van de omgevingslucht onafhankelijk zuurstofapparaat dragen. Geschikte blusmiddelen: bluspoeder, bluswater, droog zand.

 • H- en P-zinnen: H302, H315, H317, H318, H335, P261, P280, P301+P312, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338

Classificatie van kalkcyanamide / PERLKA®:

Geen gevaarlijk produkt volgens de transportvoorschriften. Waterverontreinigingsklasse WGK = 2. Signaalwoord: Gevaar

YouTube is deactivated

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.

Vimeo is deactivated

We need your consent to use Vimeo videos. For more information, see our Privacy Policy.

Google Maps is deactivated

We need your consent to use Google Maps. For more information, see our Privacy Policy.