Geweldig stabiel klimaat en duurzame bescherming tegen vliegen met Alzogur®

Maak korte metten met vliegen en dysenterie* in de varkensstal!

In de mest onder de roostervloer loeren veel gevaren voor uw varkens. Veel ziekteverwekkers overleven er maandenlang en kunnen blijvend infecties verspreiden. Tegelijkertijd is de mest een broeinest voor vliegen. Die zijn niet alleen vervelend voor de dieren, maar kunnen vanuit het mestkanaal ook ziekteverwekkers overbrengen.

Alzogur® bestrijdt vliegenlarven (Musca domestica) en dysenterie* (Brachyspira dysenteriae) in de mest! Alzogur® bevordert daarmee het stalklimaat en biedt een duurzame bescherming tegen vliegen en dysenterie*.

Ga zorgvuldig te wek bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie.

Op de volgende internetsites vindt u uitgebreide informatie over de werking en de juiste toepassing van Alzogur®

 

*Opmerking: Alzogur® is in Nederland niet goedgekeurd voor de behandeling van dysenterie.

Thumbnail Alzogur Anwendung
AlzChem met nieuwe toepassing van ALZOGUR®

Wat is Alzogur®

ALlzogur® is een biocide voor de behandeling van mest in varkensstallen. Met dit product worden vliegenlarven permanent onschadelijk gemaakt en verwekkers van dysenterie* in de restmest uitgeschakeld.

Alzogur® speelt een belangrijke rol bij de bestrijding en preventie van dysenterie*.

Na het uitrijden van de mest op het land wordt Alzogur® omgezet in stikstof, die door de planten kan worden opgenomen. Daarmee vormt het product tevens een voedingsstof voor planten.

 

*Opmerking: Alzogur® is in Nederland niet goedgekeurd voor de behandeling van dysenterie.

Schweinestall mit Schweinen

U mag Alzogur® alleen in de originele verpakking bewaren. Deze moet op een plek worden bewaard waar geen zonlicht kan komen. De bewaartemperatuur mag niet hoger zijn dan 20 °C. Het vat moet buiten bereik van kinderen worden gehouden en mag niet in aanraking komen met eten, drinken en diervoeders.

Alzogur® is beperkt houdbaar. Houd daarom de houdbaarheidsdatum op het vat in de gaten.

U dient de veiligheidsvoorschriften op het veiligheidsblad in acht te nemen!

Deze kunt u bij ons opvragen.

Alzogur® niet met een hogedrukreiniger of rugspuit verspreiden, omdat de mogelijkheid bestaat dat er schadelijke aerosolen kunnen worden ingeademd.
Bij het gebruik van Alzogur® mag u voor, tijdens en tot 24 uur na de toepassing ervan geen alcohol drinken.
Inname van Alzogur® kan leiden tot gezondheidsschade. Daarom moet ieder onnodig contact met het biocide worden vermeden.
Alleen de personen die zijn belast met de toepassing van Alzogur® mogen de stal betreden. Andere personen, in het bijzonder kinderen en huisdieren (honden, katten), moeten op afstand van de stal worden gehouden.
Gebruik Alzogur® nooit in een stal die geheel of gedeeltelijk bezet is.

Ga bij het gebruik zorgvuldig te werk en neem passende beschermingsmaatregelen:

  • Beschermingspak ProChem® IC (of soortgelijk beschermingspak, conform EN 14605);
  • Rubberen laarzen (EN 13832);
  • Rubberen handschoenen (EN 374);
  • Afsluitbare veiligheidsbril.


U dient de veiligheidsvoorschriften op het veiligheidsblad in acht te nemen!

Werking

Alzogur® is een product om uw mest te behandelen. Alzogur® pakt vliegenlarven aan bij de bron: met name in de mest. Op die manier worden de overbrengers van ziekten effectief bestreden en wordt bijgedragen aan de hygiëne in de varkensstal.

Alzogur® heeft een speciale taak bij de bestrijding van dysenterie* bij varkens.

De bacterie Brachyspira hyodysenteriae wordt al in de mest uitgeschakeld. Op die manier doorbreekt Alzogur® de infectiecyclus.

De werkzame stof van Alzogur® wordt na enkele maanden omgezet in stikstofverbindingen, die door planten kunnen worden opgenomen. Zo wordt Alzogur® enkele dagen nadat de mest is uitgebracht op het land afgebroken.

 

*Opmerking: Alzogur® is in Nederland niet goedgekeurd voor de behandeling van dysenterie.

Schweine Spaltboden

Dysenterie*? Nee, dank u!

De verwekker van dysenterie* (Brachyspira hyodysenteriae) wordt samen met de mest uitgescheiden en kan nog acht maanden lang voor besmettingen zorgen. Op die manier komen er telkens nieuwe infecties. Tegelijkertijd vormt de mest die onder de roosters ligt opgeslagen een ideale broedplaats voor vliegen. De vliegen kunnen de ziekteverwekkers weer op de varkens overdragen. De strijd tegen dysenterie* is dus alleen te winnen met een goede hygiëne.

Zorg daarom voor een optimaal klimaat en hygiënische omstandigheden in de stal.
Bestrijd dysenterieverspreiders* als ratten, muizen en vliegen.
Schakel met Alzogur® in één klap de verwekker van dysenterie* en de vliegenlarven in de mest uit

 

Al vele jaren is Alzogur® een betrouwbaar middel tegen dysenterie* en vliegenlarven. Alzogur® is eenvoudig in het gebruik en biedt een langdurige bescherming.

 

*Opmerking: Alzogur® is in Nederland niet goedgekeurd voor de behandeling van dysenterie

Alzogur® bestrijdt vliegen (Musca domestica) nog voordat ze kunnen vliegen!

Vliegen (Musca domestica) in de stal zijn vervelend en onaangenaam. Dat geldt voor zowel de mensen als de dieren die in de stal aanwezig zijn. Door vliegenplagen ontstaat er onrust in de stal. Als gevolg daarvan kunnen de dieren slechter presteren of stress ondervinden. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zijn vliegen overdragers van verschillende ziekten (Hellwig, 2000).

Mogelijke ziekten die vliegen kunnen overdragen:

Ziekte Verwekker Symptomen
Vlekziekte bacteriën o.a. verwerpen
Leptospirose bacteriën vruchtbaarheidsstoornissen
Pasteurella bacteriën luchtweginfecties
Mond- en klauwzeer virussen dood
Varkenspest virussen aspecifiek
Salmonellose bacteriën o.a. diarree
E.-coli-infecties bacteriën o.a. diarree
Coccidiose eencelligen diarree
Spoelworminfecties parasieten algehele lusteloosheid
Ziekte van Aujeszky virussen aspecifiek
Brucellose bacteriën kreupelheid, omvallen, verwerpen
Dysenterie* bacteriën bloederige diarree

(Hellwig, 2000)

*Opmerking: Alzogur® is in Nederland niet goedgekeurd voor de behandeling van dysenterie.

Toepassing

Om een succesvolle behandeling te kunnen garanderen, dient Alzogur® op de juiste wijze te worden toegepast. Dit is ook belangrijk voor een goede bescherming van zowel de gebruiker als de dieren.

Om die reden is het belangrijk dat u altijd de gebruiksaanwijzingen aangegeven op het vat opvolgt.

BELANGRIJK: bij het klaarmaken van de gebruiksdosering, het aanbrengen en het spoelen van Alzogur® dient u persoonlijke bescherming te dragen.

Ter bestrijding van vliegen (Musca domestica):

1 liter Alzogur® per m3 restmest

Ter bestrijding van dysenterie* en vliegen (Musca domestica):

3 liter Alzogur® per m3 restmest

 

Voorbeeldberekening:

Gebruiksdosering 1 liter Alzogur® per m3 restmest:

Per gieter (10 liter) dient bij de gegeven mesthoogtes de volgende hoeveelheden Alzogur® en water te worden gebruikt: 10 liter gebruiksoplossing gelijkmatig over 10 m² roostervloer verspreiden.

 

Mesthoogte in het kanaal Alzogur® Water Gebruiksdosering voor 10 m²

5 cm

0,5 Liter

9,5 Liter

10 Liter

10 cm

1,0 Liter

9 Liter

10 Liter

 

*Opmerking: Alzogur® is in Nederland niet goedgekeurd voor de behandeling van dysenterie.

Hier vindt u onze Proucten

Schweine Spaltboden
YouTube is deactivated

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.

Vimeo is deactivated

We need your consent to use Vimeo videos. For more information, see our Privacy Policy.

Google Maps is deactivated

We need your consent to use Google Maps. For more information, see our Privacy Policy.