Werking

[Translate to Nederlands:]

De omzetting van kalkcyanamide in de bodem

In strijd met de ver verbreidde mening ontstaat bij de omzetting van kalkcyanamide geen giftig cyanidegas, dat uit de bodem zou kunnen ontsnappen, maar wel vrije cyanamide, dat in waterige oplossing in de bodem blijft.

Een deel van de vrije cyanamide reageert verder tot dicyaandiamide (DCD). Dit DCD heeft nitrificatieremmende eigenschappen, d.w.z. het vertraagt de door bepaalde bodembacteriën (Nitrosomonas en Nitrobacter) veroorzaakte omzetting van ammoniumstikstof tot nitraat.

Schema van de nitrificatie:

Dicyaandiamide remt uitsluitend de activiteit van Nitrosomonas-bacteriën, en niet die van Nitrobacter. Zodoende kan er zich geen voor de planten schadelijk nitriet in de bodem vormen.

Landwirtschaftliche Wirkung Reaktionsgleichung

 Algemeen laat de omzetting van kalkcyanamide in de bodem zich in twee fasen onderverdelen: de cyanamidefase en de meststoffase.

Tijdens de cyanamidefase ontvouwt kalkcyanamide zijn talrijke nevenwerkingen. De werkstof vrije cyanamide blijft, afhankelijk van de omzettingsomstandigheden, 8-14 dagen lang in de bodem. De snelheid van omzetting hangt af van bodemvochtigheid, -temperatuur, -activiteit, humusgehalte en cyanamideconcentratie in de bodem.

Bijzonder te benadrukken is, dat kalkcyanmide geen schadelijke residu's in de bodem achterlaat. De vrije cyanamide wordt volledig in ureum omgevormd en dient alzo tot voeding van de planten. Ook de nitrificatieremmer dicyaandiamide wordt langzaam tot ureum afgebroken. Dit betekent dat op het einde alle werkstoffen voor de cultuurplanten als voedsel ter beschikking staan en er zich geen bodemvreemde afbraakproducten vormen.

Cyanamidefase Wirkung Landwirtschaft

Stikstofwerking

Kalkcyanamide – verzorgt uw planten gelijkmatig en langdurig met stikstof
 

De in kalkcyanamide gebonden stikstof is niet onmiddellijk voor de planten beschikbaar. Eerst na de omzetting van de meststof in de bodem ontstaat ammonium (NH4), dat door de planten direct kan opgenomen worden langs de wortels.

De verdere omzetting van ammonium- in nitraatstikstof (= nitrificatie) is bij kalkcyanamide vertraagd (= nitrificatieremming). Dit betekent, dat na het uitstrooien slechts weinig nitraatstikstof beschikbaar is, de vorming ervan in de loop der tijd toeneemt en de nitraattoelevering zodoende overeen komt met de natuurlijke behoeften van de cultuurplanten tijdens het verloop van hun groei. Gelijktijdig geschiedt een ammoniumbeklemtoonde stikstofvoeding wat voor veel culturen plantfysiologisch een voordeel is.

In tegenstelling tot nitraat dat in de bodemoplossing licht mobiel is, wordt ammonium aan bodemcolloïden (kleimineralen) gebonden. Daarom wordt ammonium ook bij sterke neerslag niet uitgespoeld en wordt steeds verder opgenomen.

Landwirtschaftliche Stickstoffwirkung im Boden

De geleidelijke vrijzetting van ammoniumstikstof uit kalkcyanamide en de nitrificatieremming bewerken, dat kalkcyanamide de planten gelijkmatig en gedurende lange tijd ter beschikking staat.

Stickstoffwirkung Diagramm

Kalkwerking

Kalkcyanamide – verbetert de structuur van uw bodem

Kalk is noodzakelijk:
 

  • voor het instandhouden van een optimale pH-waarde
  • voor de bevordering van de micro-organismen
  • voor de positieve beïnvloeding van de kruimstabiliteit
  • voor het sturen van de op- en afbouwprocessen
  • voor de plantenvoeding

De commerciële kalkcyanamide bevat ca. 50 à 60% kalk (PERLKA® of poeder kalkcyanamide). Hiervan is een derde tot de helft vrije kalk. De rest is in calciumcyanamide chemisch gebonden en komt bij de omzetting in de bodem vrij. Deze vrijkomende kalk heeft een bijzonder intensieve werking, omdat hij "in statu nascendi" (op het moment van ontstaan) uiterst reactief is.

Kalkwaarde: Kenschetsend voor de kalkwerking van een stikstofmeststof is de zogenaamde kalkwaarde. Levert een meststof meer kalk, dan dat er nodig is voor de neutralisatie van de zuren, die bij de stikstofomzetting in de bodem ontstaan, is zijn kalkwaarde positief. In het omgekeerde geval is zijn kalkwaarde negatief, d.w.z. hij teert op het kalkgehalte van de bodem, waardoor de pH-waarde van de bodem daalt.

 

Kalkwaarde verschillende stikstofmeststoffen
Meststof Winst resp. Verlies aan kalk in kg CaO
per 100 kh Meststof per 100 kg N
Kalkcyanamide Perlka® 19,8% N +30 +152
Kalknitraat 15,5% N +13 +80
Kalkammonsalpeter 27% N -16 -58
Ureum 46% N -46 -100
NPK, e.g. 13-13-21 -13 -100
Ammoniumsulfaatsalpeter 26 -51 -196
DAP 18-46 -37 -205
Ammoniumsulfaat 21% -63 -300

 

Zoals vit de tabel blykt staan by PERLKA® per 100 kg N terens 152 kg kalk (als CaO gerekend) ter beschikking. Es is geen andere stikstofmeststof die zoveel snelverkende calcium berat of PERLKA®.

Bodemvruchtbaarheid

Kalkcyanamide – omdat uw bodem vruchtbaar blijft
 

In een langdurige proef over 53 jaar, uitgevoerd door het Institut für Pflanzenernährung van de Technischen Universität München-Weihenstephan, werd duidelijk aangetoond, dat een regelmatige toepassing van kalkcyanamide tot een aanzienlijke stijging van de enzymenactiviteiten in de bodem leidt. Deze activiteiten gelden als maatstaf voor de biologische activiteit van de bodem. Zoals duidelijk uit de volgende grafiek blijkt, bereiken praktisch alle activiteitsparameters hun maximum bij de door kalkcyanamide bemeste bodems.

Landwirtschaft Agro Bodenwirkung

Versnelde verroting

Kalkcyanamide zorgt voor een betere verrotting

 

De versnelde verrotting van organisch materiaal met de hulp van kalkcyanamide werd vroeger benut voor het maken van zogenaamd "kunstmest" en "broeiaarde". Tegenwoordig wordt kalkcyanamide ingezet voor de aanmaak van zogenaamde compost.

Het voorhanden zijnde organisch materiaal heeft dikwijls een grote C/N- verhouding van ca. 80:1. De voor de verrotting verantwoordelijke micro-organismen hebben behoefte aan een kleinere C/N-verhouding van ca. 20:1. Dit betekent, dat aan het verrottingsmateriaal stikstof moet toegevoegd worden, zodat de bacteriënfauna zich beter ontwikkelen kan. Verder ontstaan tijdens het verrottingsproces organische zuren, die geneutraliseerd moeten worden, alvorens ze voor de vorming van waardevolle huminstoffen gebruikt kunnen worden.

Deze beide voorwaarden voor een vlugge verrotting van het organisch materiaal - aanvullende stikstof en neutralisatie van de zuren – vervult kalkcyanamide. Zoals proeven van de Universität Göttingen aangetoond hebben, zorgt kalkcyanamide in tegenstelling tot andere meststoffen niet alleen voor een versnelde verrotting maar ook tot een completer omzetting van het organische materiaal.

De versnelde verrotting bewerkt een snellere en sterkere inkrimping van de composthoop en waarborgt zo een betere benutting van de ruimte.

YouTube is deactivated

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.

Vimeo is deactivated

We need your consent to use Vimeo videos. For more information, see our Privacy Policy.

Google Maps is deactivated

We need your consent to use Google Maps. For more information, see our Privacy Policy.