Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
PERLKA® voor een gezonde bodem en gezonde planten
PERLKA® ons zwarte goud

Werking

De omzetting van kalkcyanamide in de bodem

Na het uitstrooien zet kalkcyanamide zich onder invloed van de bodemvochtigheid in verschillende stappen om in bodemverbeterende kalk en voor de plantenopneembare ammoniumstikstof.

In de eerste deelreactie wordt kalkcyanamide in kalk en vrije cyanamide omgevormd. Het tussenproduct, de vrije cyanamide, wordt verder volledig in voor de planten opneembare ammonium omgezet.

In strijd met de ver verbreidde mening ontstaat bij de omzetting van kalkcyanamide geen giftig cyanidegas, dat uit de bodem zou kunnen ontsnappen, maar wel vrije cyanamide, dat in waterige oplossing in de bodem blijft en zorgt voor de speciale nevenwerkingen van kalkcyanamide.

 

Een deel van de vrije cyanamide reageert verder tot dicyaandiamide (DCD). Dit DCD heeft nitrificatieremmende eigenschappen, d.w.z. het vertraagt de door bepaalde bodembacteriën (Nitrosomonas en Nitrobacter) veroorzaakte omzetting van ammoniumstikstof tot nitraat.
 

Schema van de nitrificatie:

 

Dicyaandiamide remt uitsluitend de activiteit van Nitrosomonas-bacteriën, en niet die van Nitrobacter. Zodoende kan er zich geen voor de planten schadelijk nitriet in de bodem vormen.

 Algemeen laat de omzetting van kalkcyanamide in de bodem zich in twee fasen onderverdelen: de cyanamidefase en de meststoffase.

 

Tijdens de cyanamidefase ontvouwt kalkcyanamide zijn talrijke nevenwerkingen. De werkstof vrije cyanamide blijft, afhankelijk van de omzettingsomstandigheden, 8-14 dagen lang in de bodem. De snelheid van omzetting hangt af van bodemvochtigheid, -temperatuur, -activiteit, humusgehalte en cyanamideconcentratie in de bodem.

Bijzonder te benadrukken is, dat de fytosanitaire nevenwerking van kalkcyanmide geen schadelijke residu's in de bodem achterlaat. De vrije cyanamide wordt volledig in ureum omgevormd en dient alzo tot voeding van de planten. Ook de nitrificatieremmer dicyaandiamide wordt langzaam tot ureum afgebroken. Dit betekent dat op het einde alle werkstoffen voor de cultuurplanten als voedsel ter beschikking staan en er zich geen bodemvreemde afbraakproducten vormen.

Kalkcyanamide – verzorgt uw planten gelijkmatig en langdurig met stikstof
 

De in kalkcyanamide gebonden stikstof is niet onmiddellijk voor de planten beschikbaar. Eerst na de omzetting van de meststof in de bodem ontstaat ammonium (NH4), dat door de planten direct kan opgenomen worden langs de wortels.

De verdere omzetting van ammonium- in nitraatstikstof (= nitrificatie) is bij kalkcyanamide vertraagd (= nitrificatieremming). Dit betekent, dat na het uitstrooien slechts weinig nitraatstikstof beschikbaar is, de vorming ervan in de loop der tijd toeneemt en de nitraattoelevering zodoende overeen komt met de natuurlijke behoeften van de cultuurplanten tijdens het verloop van hun groei. Gelijktijdig geschiedt een ammoniumbeklemtoonde stikstofvoeding wat voor veel culturen plantfysiologisch een voordeel is.

 

 

In tegenstelling tot nitraat dat in de bodemoplossing licht mobiel is, wordt ammonium aan bodemcolloïden (kleimineralen) gebonden. Daarom wordt ammonium ook bij sterke neerslag niet uitgespoeld en wordt steeds verder opgenomen.

 

 

De geleidelijke vrijzetting van ammoniumstikstof uit kalkcyanamide en de nitrificatieremming bewerken, dat kalkcyanamide de planten gelijkmatig en gedurende lange tijd ter beschikking staat.

Kalkcyanamide – verbetert de structuur van uw bodem

Kalk is noodzakelijk:
 

 • voor het instandhouden van een optimale pH-waarde
 • voor de bevordering van de micro-organismen
 • voor de positieve beïnvloeding van de kruimstabiliteit
 • voor het sturen van de op- en afbouwprocessen
 • voor de plantenvoeding

De commerciële kalkcyanamide bevat ca. 50 à 60% kalk (PERLKA® of poeder kalkcyanamide). Hiervan is een derde tot de helft vrije kalk. De rest is in calciumcyanamide chemisch gebonden en komt bij de omzetting in de bodem vrij. Deze vrijkomende kalk heeft een bijzonder intensieve werking, omdat hij "in statu nascendi" (op het moment van ontstaan) uiterst reactief is.

Kalkwaarde: Kenschetsend voor de kalkwerking van een stikstofmeststof is de zogenaamde kalkwaarde. Levert een meststof meer kalk, dan dat er nodig is voor de neutralisatie van de zuren, die bij de stikstofomzetting in de bodem ontstaan, is zijn kalkwaarde positief. In het omgekeerde geval is zijn kalkwaarde negatief, d.w.z. hij teert op het kalkgehalte van de bodem, waardoor de pH-waarde van de bodem daalt.

 

Kalkwaarde verschillende stikstofmeststoffen
Meststof Winst resp. Verlies aan kalk in kg CaO
per 100 kh Meststof per 100 kg N
Kalkcyanamide Perlka® 19,8% N +30 +152
Kalknitraat 15,5% N +13 +80
Kalkammonsalpeter 27% N -16 -58
Ureum 46% N -46 -100
NPK, e.g. 13-13-21 -13 -100
Ammoniumsulfaatsalpeter 26 -51 -196
DAP 18-46 -37 -205
Ammoniumsulfaat 21% -63 -300

 

Zoals vit de tabel blykt staan by PERLKA® per 100 kg N terens 152 kg kalk (als CaO gerekend) ter beschikking. Es is geen andere stikstofmeststof die zoveel snelverkende calcium berat of PERLKA®.

 

Kalkcyanamide tegen weideparasieten
 

Gezonde weiden zijn de grondvoorwaarde voor een goed presterende veestapel. Dikwijls schaden weideparasieten zoals leverbot, maag-, darm- of longwormen de gezondheid van de dieren. Reeds lichte infecties van deze parasieten leiden tot een voelbare vermindering van de prestaties van de dieren. Daarom moeten runderen, schapen en paarden, die in weiden lopen, regelmatig diergeneeskundig ontwormd worden.

Om een snelle herinfectie te vermijden is het bemesten van de weiden met kalkcyanamide een doeltreffende weidehygiënische maatregel die reeds tientallen jaren zijn waarde bewezen heeft. Het tijdens de omzetting gevormde vrije cyanamide doodt de eieren en larven van vele weideparasieten en vernietigt de tussengastheerslak van de leverbot, deze slak is een levensnoodzakelijke tussengastheer zonder dewelke de leverbot zich niet kan ontwikkelen.
 

Ontwikkelingcyclus leverbot

De ontwikkelingscyclus van de leverbot

 1. De eigenlijke parasiet in de lever, de leverbot Fasciola hepatica (1-3 cm groot). Iedere leverbot kan dagelijks tot 6000 eieren leggen.
   
 2. De eieren van de leverbot worden met het mest uitgescheiden.
   
 3. Een enkel leverbotei (met het blote oog niet zichtbaar).
   
 4. Uit het ei ontwikkelt zich een miracidiumlarve.
   
 5. Sterke vermenigvuldiging van de parasiet in de gastheerslak (Limnaea truncatula) (ca. 8 mm groot). Deze levensnoodzakelijke tussengastheer kan met kalkcyanamide bestreden worden.
   
 6. Er ontstaat een vrije larve met staart.
   
 7. Verdere ontwikkeling tot metacercaria.
   
 8. Met leverbotlarven besmet gras, dat door de dieren opgegeten wordt waardoor ze besmet geraken.

De met het voeder opgenomen larven dringen door de darmwand en migreren door de buikwand naar de lever, tot ze in de galgangen uitgroeien tot geslachtsrijpe leverbotten en eieren leggen

 

Ontwikkelingscyclus longworm

De ontwikkelingscyclus van de longworm
 

 

 1. Larven worden met het voeder opgenomen.
   
 2. In het lichaam van het weidedier migreren de larven tot in de longen.
   
 3. In de longen ontwikkelen zich geslachtsrijpe wormen die zich vermenigvuldigen.
   
 4. De jonge larven worden uitgehoest en terug opgeslokt.
   
 5. De zo in het verteringsstelsel terechtgekomen larven worden met het mest terug uitgescheiden.
   
 6. De uitgescheiden larven doorlopen de larvenstadia (L.I, L.II, L.III) en blijven in de bodem tot één jaar besmettingskrachtig.

 

O-cyclus maag-darmparasieten

Ontwikkelingscyclus maag-darmparasieten

 

1. Larven van de parasieten worden met het voeder opgenomen.

2. Ca. 3-4 weken na de infectie ontwikkelen zich in het spijsverteringsstelsel geslachtsrijpe wormen.

3. De eieren van de parasieten worden met het mest uitgescheiden.

4. Het wormbroedsel ontwikkelt zich in de bodem over drie larvenstadia (L.I, L.II, L.III)

De larven blijven tot één jaar besmettelijk. Ingeval er niets tegen de parasieten ondernomen wordt, komt het tot een vermeerdering van het broedsel in de bodem en hierdoor tot een stijgend besmettingsgevaar voor de weidedieren

 

Kalkcyanamide – omdat uw bodem vruchtbaar blijft
 

In een langdurige proef over 53 jaar, uitgevoerd door het Institut für Pflanzenernährung van de Technischen Universität München-Weihenstephan, werd duidelijk aangetoond, dat een regelmatige toepassing van kalkcyanamide tot een aanzienlijke stijging van de enzymenactiviteiten in de bodem leidt. Deze activiteiten gelden als maatstaf voor de biologische activiteit van de bodem. Zoals duidelijk uit de volgende grafiek blijkt, bereiken praktisch alle activiteitsparameters hun maximum bij de door kalkcyanamide bemeste bodems.

 

 

Kalkcyanamide zorgt voor een betere verrotting

 

De versnelde verrotting van organisch materiaal met de hulp van kalkcyanamide werd vroeger benut voor het maken van zogenaamd "kunstmest" en "broeiaarde". Tegenwoordig wordt kalkcyanamide ingezet voor de aanmaak van zogenaamde compost.

Het voorhanden zijnde organisch materiaal heeft dikwijls een grote C/N- verhouding van ca. 80:1. De voor de verrotting verantwoordelijke micro-organismen hebben behoefte aan een kleinere C/N-verhouding van ca. 20:1. Dit betekent, dat aan het verrottingsmateriaal stikstof moet toegevoegd worden, zodat de bacteriënfauna zich beter ontwikkelen kan. Verder ontstaan tijdens het verrottingsproces organische zuren, die geneutraliseerd moeten worden, alvorens ze voor de vorming van waardevolle huminstoffen gebruikt kunnen worden.

Deze beide voorwaarden voor een vlugge verrotting van het organisch materiaal - aanvullende stikstof en neutralisatie van de zuren – vervult kalkcyanamide. Zoals proeven van de Universität Göttingen aangetoond hebben, zorgt kalkcyanamide in tegenstelling tot andere meststoffen niet alleen voor een versnelde verrotting maar ook tot een completer omzetting van het organische materiaal.

De versnelde verrotting bewerkt een snellere en sterkere inkrimping van de composthoop en waarborgt zo een betere benutting van de ruimte.

Door het toevoegen van kalkcyanamide bereikt men de ideale temperatuurwaarde en de noodzakelijke werkingstijd in de composthoop, om onkruidzaden en ook ziekteverwekkers zoals bvb. Salmonella te doden. De herbicide en fungicide eigenschappen van kalkcyanamide werken bovendien nog de beschimmeling van de compost en de verspreiding van onkruiden en schimmelziekten tegen.