Veiligheid | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Veiligheid

Veiligheidsaanwijzingen
Gelieve bij de omgang met kalkcyanamide volgende veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen:

 • Mag niet in de handen van kinderen terecht komen!
 • 6 uur vóór, tijdens en tot 12 uur na arbeid met kalkcyanamide moet men het gebruik van alcohol vermijden!
 • Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.
 • Inademen van stof vermijden! Bij sterke stofontwikkeling stofmasker met partikelfilter EN 149 FFP2 gebruiken.
 • Contact met ogen en intensief huidcontact vermijden (aangepaste beschermkleding en beschermbril dragen)!
 • In het geval dat product in de ogen terecht komt, onverwijld met veel water meerdere minuten spoelen (geneesheer raadplegen).
 • Vermijden dat dieren kalkcyanamide eten.

Classificatie van kalkcyanamide / PERLKA®:

 • Geen gevaarlijk produkt volgens de transportvoorschriften.
 • Waterverontreinigingsklasse WGK = 2.
 • Signaalwoord: Gevaar
 • H- en P-zinnen: H302, H315, H317, H318, H335, P261, P280, P301+P312, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338

Aanbevelingen voor brandbeveiliging:

 • Kalkcyanamide en PERLKA® zijn noch zelfontvlammend noch brandverspreidend.
 • Bij intensieve hitteinwerking kunnen er door ontbinding ammoniak en nitrosegassen vrijkomen.
 • Bij brand van een opslagplaats of van een opslaggebouw speciale beschermkledij en van de omgevingslucht onafhankelijk zuurstofapparaat dragen.
 • Geschikte blusmiddelen: bluspoeder, bluswater, droog zand.

In geval van een brand of een ontbinding vragen wij U zo vlug mogelijk contact op te nemen met onze fabriek in Trostberg Tel.: +49 8621 86-2776

Algemeen geldt dat de aanbevelingen van de veiligheidsfiche steeds moeten gevolgd worden! Deze kunt u bij ons aanvragen:

AlzChem AG

Postfach 12 62
83303 Trostberg

Telefoon: +49 8621 86-2967
Telefax: +49 8621 86-2446
E-Mail: perlka@alzchem.com