2,3-Dichlorobenzonitrile - new in the AlzChem portfolio