Veiligheid | AlzChem

Veiligheid

Veiligheidsaanwijzingen
Gelieve bij de omgang met kalkcyanamide volgende veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen:

 • Mag niet in de handen van kinderen terecht komen!
 • 6 uur vóór, tijdens en tot 12 uur na arbeid met kalkcyanamide moet men het gebruik van alcohol vermijden!
 • Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.
 • Inademen van stof vermijden! Bij sterke stofontwikkeling stofmasker met partikelfilter EN 149 FFP2 gebruiken.
 • Contact met ogen en intensief huidcontact vermijden (aangepaste beschermkleding en beschermbril dragen)!
 • In het geval dat product in de ogen terecht komt, onverwijld met veel water meerdere minuten spoelen (geneesheer raadplegen).
 • Vermijden dat dieren kalkcyanamide eten.

Classificatie van kalkcyanamide / PERLKA®:

 • Geen gevaarlijk produkt volgens de transportvoorschriften.
 • Waterverontreinigingsklasse WGK = 2.
 • Signaalwoord: Gevaar
 • H- en P-zinnen: H302, H315, H317, H318, H335, P261, P280, P301+P312, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338

Aanbevelingen voor brandbeveiliging:

 • Kalkcyanamide en PERLKA® zijn noch zelfontvlammend noch brandverspreidend.
 • Bij intensieve hitteinwerking kunnen er door ontbinding ammoniak en nitrosegassen vrijkomen.
 • Bij brand van een opslagplaats of van een opslaggebouw speciale beschermkledij en van de omgevingslucht onafhankelijk zuurstofapparaat dragen.
 • Geschikte blusmiddelen: bluspoeder, bluswater, droog zand.

In geval van een brand of een ontbinding vragen wij U zo vlug mogelijk contact op te nemen met onze fabriek in Trostberg Tel.: +49 8621 86-2776

Algemeen geldt dat de aanbevelingen van de veiligheidsfiche steeds moeten gevolgd worden! Deze kunt u bij ons aanvragen:

AlzChem AG

Postfach 12 62
83303 Trostberg

Telefoon: +49 8621 86-2967
Telefax: +49 8621 86-2446
E-Mail: perlka@alzchem.com